Asia’s No.1 Paint Brand

ต้องการให้เราช่วย?
ตัวกรองสินค้า
แนะนำสินค้า

Green Innovation

ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานระดับ LEED

เมื่อ LEED รับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว สร้างกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างประหยัด นิปปอนเพนต์จึงตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันหรือเทียบเท่ามาตรฐานที่รับอง LEED อย่างแข็งขัน เราพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสให้คุณภาพชีวิตของลูกค้าของ นิปปอนเพนต์ดีขึ้นไปอีกระดับ

ผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ถูกผลิตด้วยเป้าหมายแห่งการลดสิ่งปน เปื้อนในอากาศที่ก่อให้เกิดการรบกวนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ดีของ ผู้อาศัยภายในอาคาร ดังเช่นมาตรฐานของ LEED ในเรื่อง Low-Emitting Materials & Coating นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ กลุ่ม Health & Green Products มีค่า Low V.O.C. เป็นสูตรสีที่ผ่านการ ค้นคว้าอย่างใส่ใจต่อผู้ใช้ ทำให้สามารถลดสารระเหยที่เป็นพิษได้มากกว่า 50% ปลอดภัยกว่าสีน้ำทั่วไป

เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กับสิ่งแวดล้อม LEED for Homes 2009-V 3.0 (1/2 point) MR 2 Credit Environmertally Preferable Products ผลิตภัณฑ์นิปปอนเพนต์ ในกลุ่มนี้มีความตั้งใจโดยการผลิตจากวัตถุดิบทางเคมีที่มาจากธรรมชาติ อยู่ในระดับมาตรฐานที่เชื่อถือได้ว่าปลอดภัยที่สุดและเหนืออื่นใดด้วยมาตรฐาน ฉลากเขียว (Green Lable) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงมั่นใจได้ถึง ความเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่วงใยสุขภาพของทุกคนในครอบครัว และความใส่ใจต่องสิ่งแวดล้อม

2001-2012

อาคารสีเขียวด้วยนวัตกรรมสีประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น