สอบถามผลิตภัณฑ์
และบริการได้แล้ววันนี้
บันทึกข้อมูลสำเร็จ
Copied!

ยกเลิกการติดตามข่าวสาร

ยืนยัน Loading...
Update
Our Locations
ค้นหาร้านค้า ติดต่อเรา
logo

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (Nippon Paint Decorative Coatings (Thailand) Co.,Ltd ) “นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด” “ของเรา” หรือ “เรา”  สำนักงานแห่งใหญ่  ตั้งอยู่เลขที่  101  หมู่ที่ 3   ซอย สุขสวัสดิ์ 76   ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลบางจาก  อำเภอพระประแดง  จังวัดสมุทรปราการ  10130   เราเคารพถึงความกังวลของท่านเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว จึงได้ออกนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มาใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านอุปกรณ์และบริการทั้งหมดของ บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ แต่รวมถึง  แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (“รวมเรียกว่า”บริการ”)

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการต่างๆ ของ บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย)  จำกัด และ บริษัทอาจทำการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นโยบายฯ ฉบับนี้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

1. ข้อมูลที่อยู่ภายใต้นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับนี้

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับนี้จะใช้กับข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท หรือที่ท่านได้อนุญาตให้บริษัทได้เข้าถึง โดยรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ข้อมูลส่วนตัวต่างๆหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ (Personal Data) เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมลล์ รูปถ่าย และ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ฯ เป็นต้น

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้งาน เว็บไซต์ของ  นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย)  จำกัด หรือข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้

(ค) ข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวม 

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นเกี่ยวกับท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือการที่ท่านใช้บริการของเรา เมื่อได้รับการยินยอมจากท่าน (ในกรณีที่กฎหมายกำหนด)การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อุปกรณ์  และคุณสมบัติ (ฟีเจอร์) อื่น ๆ

บริการของเราอาจทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ อุปกรณ์ แอปพลิเคชั่น และคุณสมบัติ (ฟีเจอร์) อื่น ๆ ที่อาจดำเนินการโดยอิสระจากเรา และอาจมีคำบอกกล่าวหรือนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านอ่านคำบอกกล่าวหรือนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนั้น ทั้งนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา การใช้ หรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวใด ๆ ตราบใดที่เราไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ควบคุมเว็บไซต์ อุปกรณ์ แอปพลิเคชั่น และคุณสมบัติ (ฟีเจอร์) อื่นนั้น

2. เรานำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปใช้อย่างไร

การให้บริการตามความสัมพันธ์ของข้อมูลการใช้งาน

ให้บริการแก่ท่าน เช่น ตอบคำขอ คำถาม และคำแนะนำที่จัดทำขึ้นและส่งมอบผ่านบริการของเรา

ให้บริการการทำงาน (ฟังก์ชัน) เฉพาะบุคคลแก่ท่าน เช่น การเติมข้อความอัตโนมัติ การค้นหาด่วนโดยคำนึงถึงหน้าเว็บเพจที่ท่านเยี่ยมชมบ่อยที่สุด และข้อมูลเพิ่มเติมตามความสนใจของท่านโดยเฉพาะระบุและยืนยันตัวของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้ดำเนินการ ประเมิน และปรับปรุงบริการของเรา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การจัดการการสื่อสาร การวิเคราะห์บริการของเรา การทำวิจัยการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ และการทำงานอื่น ๆ ภายในองค์กร

การใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

คุ้มครอง ดูแล และป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนความผิดทางอาญา ข้อเรียกร้อง และความรับผิดอื่น ๆ วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า สร้างข้อมูลและรูปแบบการใช้งานของลูกค้า เพื่อระบุแนวโน้มของผู้ใช้งานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และปรับปรุงข้อเสนอของเราที่มีให้แก่ลูกค้าทั่วโลกติดตามการใช้บริการของเรา และใช้ข้อมูลของท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถติดตาม ปรับปรุง และคุ้มครองผลิตภัณฑ์ เนื้อหา บริการ และเว็บไซต์ของเราในกรณีที่เราอ้างอิงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เราได้ทำการชั่งน้ำหนัก     (Balancing Test) เพื่อพิจารณาผลกระทบจากการประมวลผลที่มีต่อบุคคลต่างๆ และพิจารณาว่าประโยชน์ของบุคคลต่างๆ มีความสำคัญเหนือประโยชน์ของเราหรือไม่หากมีการประมวลผลเกิดขึ้น ท่านสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก (Balancing Test) นี้ได้ตามรายละเอียดสำหรับติดต่อท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การใช้ข้อมูลตามการยินยอมของท่าน

การกำหนดคุกกี้และการใช้เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันตามนโยบายคุกกี้ของเราและข้อมูลที่แจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

แสดงโฆษณาเฉพาะบุคคลโดยวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จากข้อมูลที่ได้รับจากการที่ท่านใช้บริการ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ร่วมกับข้อมูลที่ท่านให้เราด้วยวิธีการอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้เรายังอาจได้รับข้อมูลของท่าน    (รวมถึงอีเมลล์)

ของท่าน) จากบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น เช่น กูเกิล (Google) เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูป (Youtube) หรือไลน์ (Line) หากท่านเลือกเชื่อมต่อบริการของเราเข้ากับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังกล่าวในกรณีอื่นที่เราขอการยินยอมจากท่านเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งให้ท่านทราบในครั้งนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด

ปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับตอบคำขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

3. การแบ่งปันข้อมูล

เราโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านผ่านบริการของเราโดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ให้บริการ เราอาจโอนหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ แทนเรา ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยรอบคอบแล้ว เช่น บริษัทที่ช่วยเราพัฒนาและปฏิบัติการระบบต่าง ๆ ให้กับบริการของเรา โดยมีการทำสัญญาจำกัดความสามารถของหน่วยงานเหล่านี้ในการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเรา ผู้ให้บริการของเราอาจมีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศก็เป็นได้

หน่วยงานอื่นในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือในกรณีจำเป็นเพื่อคุ้มครองบริการของเรา ในบางกรณีเราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อผู้อื่น เช่นปฏิบัติตามกฎหมายหรือตอบรับกระบวนการบังคับทางกฎหมาย เช่น หมายค้นหรือคำสั่งศาลตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายที่ใช้บังคับต่อบริการของเราเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอนุญาตให้เปิดเผยได้ และสิทธิ ทรัพย์สิน และสวัสดิ์ภาพของเรา หรือ ของบริษัทในเครือใดๆ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือลูกค้าของเรา เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลอื่น หากเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวม โอน เข้าซื้อ หรือขายกิจการ หรือในกรณีล้มละลาย

หน่วยงานอื่นตามการยินยอมหรือร้องขอจากท่าน นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามคำอธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านต่อบุคคลภายนอก หากท่านให้การยินยอมหรือร้องขอให้แบ่งปันข้อมูลนั้นต่างหาก

Google Analytics: เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณบนเว็บไซต์ต่างๆ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันเมื่อเวลาผ่านไป รวมทั้งข้ามเว็บไซต์ อุปกรณ์ แอปพลิเคชั่น และคุณสมบัติและบริการออนไลน์ของบุคคลที่สามด้วย เราอาจใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลที่สามอย่าง Google Analytics เป็นต้น ข้อมูลที่เราทำการรวบรวมไว้อาจมีการเปิดเผยไปยังหรือรวบรวมโดยตรงโดยผู้จัดสรรบริการเหล่านี้และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ข้อมูลนี้อยู่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics โปรดเข้าไปที่ “Google ใช้ข้อมูลของคุณอย่างไรตอนที่คุณใช้ไซต์หรือแอปของพันธมิตร” 

(ที่https://www.google.com/policies/privacy/partners/)  “ปกป้องข้อมูลของคุณ” (ที่https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) 

และ“การยกเลิกAdd-onของGoogleAnalyticsในบราวเซอร์”(ที่https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า เราประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดังนี้ อย่างน้อยเป็นระยะเวลาเท่าที่มีการใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการของเราแก่ท่านเป็นไปตามกำหนดของกฎหมาย สัญญา หรือเกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมายของเรา เช่น กฎหมายภาษี หรือเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล หรือเป็นระยะเวลานานกว่านั้นหากเป็นไปตามกำหนดของสัญญาหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ หรืออยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติ ทั้งนี้โดยมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

5. ทางเลือกของท่าน

เราเสนอทางเลือกบางประการให้แก่ท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่านทางอีเมลล์ โทรศัพท์ ข้อความ หรือการแจ้งเตือน หากต้องการจำกัดการติดต่อสื่อสารที่ท่านจะได้รับจากเรา หรือในการส่งคำขอ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดที่แสดงในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง ท่านสามารถยกเลิกการติดต่อสื่อสารทางการตลาดของเราทางอีเมลล์ได้ตลอดเวลาโดยคลิกเลือกที่ลิงก์ “ยกเลิกการเป็นสมาชิก” (Unsubscribe) ในส่วนท้ายของอีเมลล์

6. สิทธิของท่าน

เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม หรือขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือแก้ไขข้อมูลใดก็ตามที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถขอให้เราระงับหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเคยให้ไว้แก่เราสำหรับการทำสัญญา หรือที่ท่านให้การยินยอม โดยส่งให้ท่านในรูปแบบที่เป็นระเบียบ สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง รวมถึงขอให้เราแบ่งปันข้อมูลนี้ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นได้

นอกจากนี้ เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราไม่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสัญญาหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ อีกต่อไป)อย่างไรก็ตาม สิทธิต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีข้อจำกัด เช่น หากการปฏิบัติตามคำขอของท่านอาจทำให้ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น (รวมถึงสิทธิของเรา) หรือหากท่านขอให้เราลบข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บรักษาตามกฎหมาย หรือเมื่อมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอย่างแท้จริงที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้น ทั้งนี้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป (GDPR) และกฎหมายของประเทศนั้นๆ ได้มีการระบุข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องที่เราใช้อ้างอิงในการตอบคำขอของท่าน หากท่านต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับสิทธิของท่าน หรือหากมีข้อสงสัย สามารถอ่านรายละเอียดได้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

7. เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างเคร่งครัด และดำรงไว้ซึ่งมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับบริการของเรา อย่างไรก็ตาม แม้เราจะดำเนินมาตรการคุ้มครองข้อมูลของท่านตามสมควรแล้ว แต่ไม่มีเว็บไซต์ การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อไร้สายใดที่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์

8. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

การที่คุณใช้บริการของเราจะเกี่ยวข้องกับการโอนถ่าย การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งภายในและภายนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดทราบว่ากฎหมายปกป้องข้อมูลของแต่ละประเทศที่เราทำการโอนถ่ายข้อไปอาจไม่ได้ครอบคลุมเหมือนกฎหมายในประเทศของ  ที่คุณพำนักอาศัยอยู่


9. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบริการของเรา หรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใช้บังคับ

10. ติดต่อเรา

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิเหล่านี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราหรือผู้ให้บริการของเราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราได้ทาง [[email protected]] หรือโทรศัพท์ 02-463-1899 หรือทางไปรษณีย์ มายังที่ตั้ง ของ       

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 101 หมู่ที่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

11. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

บริการของเราออกแบบขึ้นมาสำหรับบุคคลทั่วไป โดยมิได้มุ่งหมายผู้เยาว์โดยตรง ในส่วนบริการของเรานั้น เท่าที่ทราบ เราไม่ได้เก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรืออนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีใช้บริการของเรา หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี กรุณาอย่าลงทะเบียนใช้บริการของเรา หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่เรา หากเราทราบว่ามีผู้อายุต่ำกว่า 20 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราแล้วนั้น เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที หากท่านเชื่อว่าอาจมีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา กรุณาติดต่อเราตามข้อมูลที่แสดงในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านบน

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว – ประเทศไทย

ภายใต้หัวข้อที่ 2 ข้างต้น หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับการร้องขอ เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ บริการอื่น ๆ ให้แก่ท่านได้

ภายใต้หัวข้อที่ 6 ข้างต้น ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากท่านเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้หัวข้อที่ 10 ข้างต้น ตัวแทนของเราสามารถติดต่อได้ทาง [[email protected]]

แม้จะระบุในหัวข้อ 11 ข้างต้นแล้ว บริการของเราออกแบบขึ้นมาสำหรับบุคคลทั่วไป โดยมิได้มุ่งหมายผู้เยาว์โดยตรง ในส่วนบริการของเรานั้น เท่าที่ทราบ เราไม่ได้เก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรืออนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีใช้บริการของเรา หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี กรุณาหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนใช้บริการของเรา หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่เรา หากเราทราบว่ามีผู้อายุต่ำกว่า 20 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราแล้วนั้น เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที หากท่านเชื่อว่าอาจมีผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา กรุณาติดต่อเราตามข้อมูลที่แสดงในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านบน